No Picture

Bedrijfsgebonden vermogen

26 december 2008 13:44 Wat is 0

Wat is Bedrijfsgebonden vermogen? Totaal van immateriele vaste activa, voorraden en niet-rentedragende vorderingen, verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder opgenomen schulden aan kredietinstellingen, […]