WA-verzekering

In het burgerlijk recht bestaat het begrip aansprakelijkheid uit twee soorten, namelijk schuld- en risico aansprakelijkheid. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen contractuele en wettelijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor personen (kinderen, leerlingen en werknemers), aansprakelijkheid voor dieren en aansprakelijkheid voor zaken (schade aan producten en zaken). Verder gaat dit artikel over de WA-verzekering (wettelijke- aansprakelijkheidsverzekering) en de mogelijkheid om beroep te doen op het Waarborgfonds.

Schuldaansprakelijkheid en Risicoaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid, een begrip uit het burgerlijk recht, houdt in dat iemand verplicht is de schade die een ader lijdt, te vergoeden. De betreffende persoon is wordt dan “wettelijk aansprakelijk” gesteld voor die schade. Men kan dus ook een WA -verzekering afsluiten.

Schuldaansprakelijkheid

Een persoon is aansprakelijk slechts als er sprake is van een onrechtmatige daad, als hem iets verweten kan worden. Je rijdt bijvoorbeeld iemand over maar je kunt bewijzen dat hij of zij plots de weg overstak, zonder uit te kijken en dat je de klap bijgevolg onmogelijk kon ontwijken; in dat geval is er sprake van overmacht, niet van schuld en ben je ook niet aansprakelijk.

Risicoaansprakelijkheid
Bij deze vorm van aansprakelijkheid speelt schuld of verwijtbaarheid geen rol. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid als een bepaald risico zich voltrekt. Je bent bijvoorbeeld huiseigenaar en het balkon van je huis stort naar beneden door een constructiefout of omdat je het niet goed hebt onderhouden, dan ben je aansprakelijk voor de aangerichte schade, ook al was je niet op de hoogte van de fout of het gebrek.

Contractuele en Wettelijke Aansprakelijkheid

Contractuele Aansprakelijkheid

Bij het sluiten van een overeenkomst (een contract) moeten er door beide partijen verplichtingen worden nagekomen. Laten we als voorbeeld een koopovereenkomst nemen, de verkoper verplicht zich om iets te leveren en de koper om hiervoor een bepaald bedrag te betalen. Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet na komt, dan pleegt deze partij wanprestatie, tenzij deze zich op overmacht kan beroepen. De partij die haar verplichtingen niet nakomt, is contractueel aansprakelijk of de schade erdoor ontstaat.

Wettelijke Aansprakelijkheid

Iemand die schade toebrengt aan een ander is in vele gevallen hiervoor volgens de wet aansprakelijk. Wettelijke aansprakelijkheid is toepasselijk wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, die de dader verweten kan worden; er moet sprake zijn van schuld waaruit schade of nadeel voortvloeit.

Een aansprakelijkheidsverzekering of WA- verzekering (wettelijke- aansprakelijkheidverzekering) dekt de eventuele financiële risico’s die zich voordoen in geval van wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt natuurlijk niet de schade toegebracht aan eigen goederen. Alle polissen sluiten ook schade uit die iemand aan andermans goederen toebrengt die – op het moment van schade – onder zijn berusting zijn. Je kunt bijvoorbeeld wel aansprakelijk gesteld worden voor de door jou veroorzaakte schade aan een geleende fiets, maar deze schade kan bijna nooit op de verzekering verhaald worden.

Opzettelijk toegebrachte schade wordt normaal gezien ook niet vergoedt, tenzij de dader een kind onder de 14 jaar is. De meeste polissen bevatten de bepaling dat de schade veroorzaakt door personen die niet aansprakelijk zijn, vergoedt wordt. Zo kunnen jonge kinderen, geestelijk gehandicapten en demente personen niet aansprakelijk gesteld worden. Als de verzekerde zich bewust begeeft in een situatie, waarin grote kans bestaat op schade, kan uitkering worden geweigerd. Er is dan min of meer sprake van “eigen schuld” omdat verzekerde bewust het risico van schade liep.

Aansprakelijkheid voor Personen

Een persoon is niet enkel aansprakelijk voor zijn eigen (onrechtmatige) daden. Ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de daden van hun kinderen, scholen (of leerkrachten) zijn aansprakelijk voor hun leerlingen en werkgevers voor hun werknemers.
Aansprakelijkheid voor Kinderen
Jonge kinderen (onder de 14 jaar) kunnen in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun daden, hun ouders zijn ervoor wel aansprakelijk. Indien je, als ouder, kunt aantonen dat je voldoende toezicht hebt gehouden, maar de daad niet kon verhinderen, dan tref je geen schuld en is er geen sprake van aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid voor Leerlingen

Ook leerkrachten zijn aansprakelijk voor hun leerlingen voor de tijd dat ze onder hun toezicht staan. Dit geldt zowel voor onder schooltijden als tijdens excursies, schoolreisjes, schooluitstappen etc.

Aansprakelijkheid voor Werknemers
Wat de werkgevers betreft, ze zijn naast de werknemer zelf aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die hun werknemers plegen tijdens de uitoefening van de hun opgedragen werkzaamheden. Soms zal een werkgever deze vorm van aansprakelijkheid bij overeenkomst uitsluiten. Dit wordt vaak als bepaling in een aannemingsovereenkomst vermeld.

Aansprakelijkheid voor Dieren

Schade door Dieren. Bij schade veroorzaakt door een dier, geldt als hoofdregel dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Als uitzonderingen kan de “gebruiker” van het dier, die toezicht over het dier heeft aansprakelijk gesteld worden, als bewezen wordt dat het dier voor eigen nut gebruikt wordt. Als de eigenaar c.q. bewijst dat hij de daad in kwestie niet had kunnen verhinderen, is hij of zij ook niet aansprakelijk.
Waakhonden.
In verband met waakhonden bestaan er veel misverstanden. Ook al zet de eigenaar een waarschuwingsbord als “Wacht u voor de hond” op een domein, dan nog blijft hij of zij aansprakelijk voor de schade die zijn of haar hond aan derden toebrengt, of dit nu binnen of buiten zijn of haar terrein of huis gebeurt. De schade kon namelijk voorkomen worden door de hond vast te zetten.

Aansprakelijkheid voor Zaken

Zaken Producten Bezit

Een persoon is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door dingen die hij bezit, zoals een huis of een auto, en door gebreken van door jou geleverde producten. Stort bijvoorbeeld je huis in omdat je het niet goed hebt onderhouden of door een constructiefout, dan moet je doorgaans de schade vergoeden die een ander hierdoor lijdt.

De meeste eigenaren van motorrijtuigen weten dat ze aansprakelijk kunnen gesteld worden. Door de wettelijke verplichting tot verzekering ervaren particulieren deze wettelijke aansprakelijkheid doorgaans niet als problematisch. Men is in principe verplicht verzekerd met een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor het veroorzaken van schade in het verkeer.

Waarborgfonds
Als je schade lijdt door de schuld van een motorrijtuig waarvan de eigenaar onbekend is, kun je beroep doen op het Waarborgfonds Wegverkeer c.q. Motorverkeer in Den Haag. Belangrijk is om de identiteit van de dader te achterhalen door o.a. de politie te waarschuwen. Je moet kunnen bewijzen dat de schade veroorzaakt is door toedoen van een ander motorvoertuig. Je hebt dus bewijsmateriaal nodig, bijvoorbeeld getuigenverklaringen.

Het Waarborgfonds stelt enkele voorwaarden voor de dekking van schade veroorzaakt door een onverzekerde bestuurder van een motorrijtuig. Ten eerste moet er worden aangetoond dat je de aansprakelijke persoon voldoende tot betaling hebt gemaand. Een tweede voorwaarde is dat het aannemelijk wordt gemaakt dat de aansprakelijke persoon de vergoeding niet zal betalen.

WA-verzekering
Een WA-verzekering biedt bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsverzekering vergoedt op enkele gevallen na de meeste letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt.

Zuivere vermogensschade (houdt in dat de schade enkel financieel is) en opzettelijk veroorzaakte schade wordt door de WA-verzekering niet verzekerd. Sommige bedrijven kunnen de zuivere vermogensschade laten meeverzekeren, dit geldt o.a. voor bedrijven waar financiële risico’s spelen, zoals verzekeringsagenten, advocaten, accountants etc.

De WA-verzekering kan worden afgesloten zowel door particulieren als door bedrijven en personen die een vrij beroep uitoefenen.

  • AVP is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (verzekerde en zijn gezin zijn verzekerd)
  • AVB is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en personen die een vrij beroep uitoefenen.

Wanneer is een WA-verzekering verplicht?

Een WA-verzekering is in Nederland zoals in de meesten Europese landen niet verplicht. In sommige gevallen is een WA-verzekering wel verplicht. Deze verplichte WA-verzekering geldt in Nederland voor:

  • een eigenaar/berijder van een motorrijtuig
  • exploitanten van kerncentrales
  • jagers (d.w.z. mensen die aan jacht doen)

About the Author

>